Ayon sa rekomendasyon ng HTAC kamakailan, ang emergency na paggamit ng COVID-19 Vaccine AstraZeneca ay makababawas ng panganib ng COVID-19 para sa mga miyembro ng priority groups na nasa edad 18 at mas matanda. 

 

Paano ito gumagana: COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Pinangalanang “coronavirus” ang SARS-CoV-2 dahil ang mga mala-tinik na protina (spike protein) na nakabalot dito ay nakapormang parang korona. Gumagana ang COVID-19 Vaccine ng AstraZeneca sa pamamagitan ng paggamit ng pinahinang virus ng karaniwang sipon (tinatawag na adenovirus) bílang tagapagdala ng mga instruksiyon sa cells ng ating katawan para gumawa ng “spike protein” na makikita lamang sa SARS-CoV-2.

Ang COVID-19 Vaccine AstraZeneca sa ilalim ng EUA

Binigyan ng Food and Drug Administration (FDA) ang AstraZeneca COVID-19 Vaccine ng clearance para sa emergency na paggamit noong 28 Enero 2021. Pinabibilis ng awtorisasyong ito ang proseso ng pag-apruba sa mga bakuna na karaniwang tumatagal nang ilang taon depende sa tagal ng mga clinical trial.

Batay sa mga datos na mayroon sa kasalukuyan, kayang pigilin ng AstraZeneca COVID-19 Vaccine ang sintomatikong COVID-19 at bawasan ang panganib na mangailangang sa ospital para sa mga taong edad 18 at mas matanda. Kasalukuyang sinusuri ng mga eksperto sa buong mundo ang pagiging ligtas nito para sa mga taong higit 56 na taon ang edad.  

Kompara sa nakaraang karanasan sa mga bakunang hindi para sa COVID, napansin ng mga awtoridad sa kalusugan sa buong mundo ang iilang naiulat na mga side effect, at walang malubhang pinsala o kamatayan na resulta ng pagbabakuna. Hinahangad din ng karagdagang pananaliksik na pag-aralan ang pangmatagalang bisa, kaligtasan, at kakayahan nitong bawasan ang sintomatiko at malulubhang kaso ng COVID-19 na naranasan sa loob ng parehong panahon.

Batay sa mga ebidensiya mula sa isinasagawang mga trial, itinuturing ng HTAC na higit ang mga positibong epekto ng bakuna sa kalusugan kaysa panandaliang mga panganib.

Kabílang sa iba pang mga aspetong pinagbabatayan ng HTAC sa pagrerekomenda ng COVID-19 Vaccine AstraZeneca ay ang potensiyal na mga benepisyong pangkalusugan, pang-ekonomiya, at panlipunan.

Patuloy na babalikan ng Council ang mga rekomendasyong ito habang patuloy na dumarating ang bagong impormasyon, upang makapagbigay ng napapanahong gabay na batay sa karampatang ebidensiya sa ating mga policy-maker, health provider, at mga kapwa Filipino. 


Basahin ang aming gabay sa mga healthcare provider: https://hta.doh.gov.ph/2021/02/16/covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-covid-19-vaccine-astrazeneca-guidance-for-health-care-providers/

Basahin ang Evidence Summary: bit.ly/ESAstraZenecaC19