Inirerekomenda ng HTAC ang emergency na paggamit ng Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine upang mapigilan ang sintomatikong kaso ng COVID-19 ng mga taong edad 16 at mas matanda na nasa tinukoy na prayoridad na grupo.

 

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine para sa emergency na paggamit

Naglalabas ang Food and Drug Administration (FDA) ng emergency use authorization (EUA) para sa mga di-rehistradong bakuna at gamot sa panahon ng mga public health emergencies. Pinabibilis ng awtorisasyong ito na magamit ang mga interbensyon na kailangan ng mga apektadong populasyon. Bago maglabas ng EUA, isinasaalang-alang ng mga ahensiyang namamahala sa regulasyon ang mga pamantayan sa kalidad, kaligtasan, at bisà. Kailangang tumanggap muna ng EUA ang mga bakuna bago ipagamit ito sa immunization. Sa kabilang banda, kinakailangang magbigay ang HTAC ng positibong rekomendasyon para sa bakuna bago ito ipagamit sa programang National Immunization o mapabilang sa COVID benefit package ng PhilHealth.

Upang mabawasan ang dami ng posibleng magkasakit ng COVID-19, inirerekomenda ng Health Technology Assessment Council (HTAC) ang emergency na paggamit ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine sa mga indibidwal na edad 16 na taon pataas, kung saan dapat ay mauna ang mga higit na nasa panganib at madaling kapitan ng sakit. Isinaalang-alang ng HTAC ang mayroong pinakamabuting siyentipikong ebidensiya sa mga kasalukuyang pagsusuri at rekomendasyon.   Pinipigilan ng bakuna ang sintomatikong COVID-19 na impeksiyon sa panandalian, at higit ang mga benepisyo kaysa panganib. Patuloy ang mga mananaliksik sa buong mundo sa pagkolekta at pagmonitor ng mga datos upang matukoy ang pangmatagalang bisà, kaligtasan, at potensiyal nitó na mabawasan ang pagkalat ng COVID-19.

Sino ang dapat tumanggap ng bakuna?

Maaaring tumanggap ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine ang mga kabílang sa tinukoy na priority groups at mga nasa edad na 16 o mas matanda.

Sino ang mga hindi dapat tumanggap ng bakuna?

 • Mga taong nagkaroon ng anaphylaxis o allergic reactions (gaano man kalubha) sa alinmang  sangkap ng mRNA COVID-19 vaccine (gaya ng Polyethylene glycol [PEG] o ibang kaugnay na molecule) na nangyari sa loob ng apat na oras mula nang mabukanahan.
 • Mga taong nagkaroon ng anaphylaxis o allergic reactions (gaano man kalubha) na nangyari sa loob ng apat na oras matapos makatanggap ng unang dose ng bakuna.
 • Mga taong wala pang 16 na taon ang edad.

Ano ang bumubuo sa bakuna?

Ini-encode ng lipid nanoparticle-formulated, nucleoside-modified mRNA Pfizer-BioNTech COVID-10 vaccine ang natatanging pre-fusion spike glycoprotein ng SARS-COV-2 upang pasimulan ang immune response at ihanda ang ating mga katawan laban sa impeksiyon. Hindi nakadudulot ng sakit ang bakuna dahil wala itong mga inactivated pathogen particle.

Ano ang mga naiulat na di-magandang reaksiyon sa paggamit ng bakunang ito?

Mga naiulat na di-magandang pangyayari

Matapos tumanggap ng naunang dose ng alinmang mRNA vaccine o alinman sa mga nilalaman nitó, kabílang sa mga side-effect sa mga taong nagkaroon ng malulubhang hypersensitivity reaction ay:

 • Malubhang allergic reaction o anaphylaxis
 • Hypersensitivity (gaya ng respiratory distress [paghingang may huni o katulad na tunog, stridor], urticaria, o angioedema) o anumang allergic reaction sa naunang mRNA vaccine dose o mga sangkap nitó, na nangyayari apat na oras matapos mabakunahan*
 • Anumang allergic reaction sa polysorbate, na nangyayari apat na oras matapos mabakunahan*

*gaya ng PEG

**potensiyal na cross- reactive hypersensitivity sa sangkap ng bakuna na PEG 

Anong mga pag-iingat ang dapat na isaalang-alang bago ibigay ang bakuna?

 • Para sa mga nagkaroon ng mabilis na allergic reaction o hypersensitivity sa alinmang injectable therapy, gaya ng intramuscular, intravenous, o subcutaneous na bakuna na walang kaugnayan sa isang sangkap ng mga mRNA COVID-19 vaccine, kailangang mayroong panggamot para sa malulubhang allergic reaction.
 • Para sa mga mayroong katamtaman hanggang malubhang sakít na hindi na tumatagal (acute illness), mga taong immunocompromised, Persons Living with HIV (PLHIV), mayroong iba pang autoimmune na karamdaman, at nagkasakít ng Bell’s palsy, ang pagbabakuna ay maaaring ayon sa payo ng doktor.
 • Para sa mga buntis at nagpapasusong babaeng hindi isinama sa iba pang priority groups, kailangan ang payo ng doktor tungkol sa pagbabakuna.

Paano dapat iimbak ang bakuna?

Ang ating pambansang programa sa COVID-19 vaccination ay sumusunod sa cold chain storage protocol para sa mga mRNA vaccine na itinakda ng World Health Organization (WHO).

 • Darating ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine sa pamamagitan ng mga thermal shipping container na may dry ice, at magkahiwalay na package ang mga diluent at ancillary supply kit.
 • Iimbak ang mga bakuna sa mga temperaturang nasa pagitan ng -80°C at ‑60ºC gamit ang isang ultra-cold na freezer.

Paano dapat ihanda ang bakuna bago ibigay?

Panlahat na Impormasyon at Paghahanda para sa Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

Diluent: 0.9% preservative-free sodium chloride o normal saline

Multidose vial: hanggang anim na dose kada vial 

Dosage: 0.3 mL

Kailangang itimpla ang bakuna sa diluent bago ibigay.

Thawing 

I-thaw ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine:

 • Sa room temperature na hanggang 25°C mula 30 minuto hanggang dalawang oras (Kailangang haluin sa loob ng panahong ito o ibalik sa refrigerator)
 • Sa loob ng refrigerator na mula 2°C hanggang 8°C (mas mabilis thawing kapag mas kaunti ang mga vial)

HUWAG muling i-freeze ang na-thaw na vaccine

Paghahanda sa bakuna

 1. I-assess ang kalagayan ng tatanggap. Tingnan ang mga potensiyal na kontraindikasyon at mga pag-iingat, at ribyuhin ang kanilang mga naunang tinanggap na bakuna.
 2. Gawin ang mga pamamaraang aseptic. Maglinis ng kamay bago ihanda ang bakuna, bago magtanggap ng susunod na babakunahan, kung magpapalit ng guwantes* at sa anumang pagkakataon ng madumihan ang mga kamay.
 3. I-thaw ang bakuna. Alisin sa freezer ang bakuna at hayaang umabot ito sa room temperature nang hanggang dalawang oras bago timplahin. Matapos ang dalawang oras, ibalik ang hindi natimplang vial sa refrigerator. HUWAG muling i-freeze ang mga na-thaw na vial.
 4. HUWAG gagamit ng mga expired na bakuna o diluent. Tingnan ang petsa ng expiration ng bakuna at diluent bago timplahin.
 5. Kapag umabot na sa room temperature, maingat na baligtarin nang sampung beses ang bakuna. Huwag aalugin ang vial; itapon ito kapag naalog.
 6. HUWAG gagamit ng mga vial na may ibang kulay. White hanggang off-white ang kulay ng bakuna at maaaring may makitang opaque particles. 
 7. Punasan ang takip ng vial ng diluent at bakuna gamit ang bago, malinis na mga alcohol prep pad.
 8. Kumuha ng 1.8 mL ng 0.9% sodium chloride (normal saline, preservative-free) gamit ang isang 21-gauge (o mas makipot) na karayom patungo sa heringgilyang pantimpla.
  • Itapon ang natitirang diluent at vial nitó matapos gamítin. HUWAG itatabi ang ang natirang vaccine diluent para sa pagtitimpla ng dagdag na bakuna o anumang iba pang gamit.
  • HUWAG gumamit ng mga diluent maliban sa normal, preservative-free saline upang timplahin ang bakuna.
 9. Ipasok ang 1.8mL 0.9% normal, preservative-free sodium chloride diluent sa vial ng bakuna.
 10. Alisin ang 1.8mL na hangin sa vial gamit ang heringgilyang pantimpla upang magpantay ang internal na presyur.
 11. Maingat na baligtarin nang sampung beses ang vial na naglalaman ng bakuna at diluent. Magkukulay off-white ang bakuna; huwag gumamit ng bakunang iba ang kulay, o kung naglalaman ito ng particulate matter. Huwag itong alugin; itapon ang naalog na vial.
 12. Isulat sa vial ang petsa at oras ng pagkakatimpla ng bakuna.
 13. Itago ang timpladong bakuna sa lugar na may temperaturang nasa pagitan ng 2°C at 25°C at ibigay sa loob ng anim na oras; itapon ang hindi nagamit na bakuna. Huwag itong ibalik sa freezer.

*Hindi rekomendado ang mga guwantes maliban kung ang tagabakuna ay maaaring magkaroon ng contact sa isang potensiyal na nakakahawang likido ng katawan o lantad na sugat. Kapag isusuot, sundin ang pamamaraang aseptic. Tiyaking malinins ang mga kamay at magpalit ng guwantes sa bawat tatanggap.

Paano dapat ibigay ang bakuna?

Tiyaking nakasuot ng kompleto at wastong personal protective equipment (PPE) bago ibigay ang mga bakuna.

 1. Piliin ang wastong kagamitan at laki ng karayom. Tiyaking gumamit ng bago, malinis na karayom at heringgilya sa bawat ineksiyon.
 2. Gumamit ng bago, malinis na alcohol prep pad sa paglinis ng stopper ng vial ng bakuna. Kumuha ng 0.3ml mixed vaccine sa pamamagitan ng inihandang heringgilya, tiyaking hindi ito malamig kapag hinawakan
 3. Alisin ang mga hanging bula nang nasa loob pa ng vial ang karayom upang hindi mabawasan ang bakuna.  Gamítin ang parehong karayom sa pagkuha at pagbibigay ng bakuna, maliban kung kontaminado o nasira ito.
 4. Dalhin agad ang dose ng bakuna mula sa lugar na inihanda ito patungo sa lugar kung saan ibibigay ito matapos maihanda.
 5. Agad na ibigay ang bakuna sa pamamagitan ng intramuscular (IM) injection sa  deltoid muscle. 

Paano dapat pangasiwaan ang mga di-magandang pangyayari? 

Kung nagkaroon ng mabilis na di-magandang pangyayari o reaksiyon matapos ang pagbabakuna, obserbahan sa loob ng:

30 minuto

 • Mga taong nagkaroon ng mabilis na mga allergic reaction (anumang lubha nitó) sa mga bakuna o ibang injectable therapy, at
 • Mga taong nagkaroon ng mabilis na allergic reaction dala ng iba pang dahilan.

15 minuto

 • Iba pang tao

Dapat na mahigpit na binabantayan, itinatalâ, at iniuulat ng mga tagapagbigay ng mga bakuna ang mga di-magandang reaksiyon sa pamamagitan ng Adverse Events following Immunization (AEFI) Committee, pambansang sistema sa pharmacovigilance at surveillance.

Ilang araw ang pagitan at ano ang mga restriksiyon ang dapat isaalang-alang sa pagbibigay ng mga dose?

 • Dapat tumanggap ang mga may edad na 16 na taon at mas matanda ng dalawang dose ng bakuna nang may pagitan na 21 araw man lamang.
  • Maaaring ibigay ang ikalawang dose pagkaraan ng 17 o mahigit pang araw pagkatapos ng unang dose (hanggang apat na araw bago ang rekomendadong petsa). Hindi na kailangang ulitin ang mga dose na naibigay nang maaga.
  • Huwag gamítin ang grace period sa pagtatakda ng petsa para sa ikalawang dose. Ibigay ang ikalawang dose na malapit hanggang maaari sa inirekomendang interval.
 • Dapat na Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine lamang ang dalawang doses.
  • Hindi pa nasusuri ng mga lupon sa regulasyon ang kaligtasan at bisà ng paggamit ng magkaibang produkto. Kailangang makompleto ang parehong dose gamit ang iisang produkto. Kung sakaling nakapagbigay ng magkaibang mRNA vaccine nang hindi sinasadya, inirerekomenda ng HTAC na huwag na munang magbigay ng dagdag na dose ng kahit alinman sa dalawang produkto. 
 • Huwag magbigay ng mga mRNA COVID-19 vaccine na kasabay ng ibang bakuna, at maghintay ng minimum na interval na 14 araw bago magbigay ng iba pang injection therapy. Kung hindi sinasadyang nakapagbigay ng iba pang bakuna sa loob ng 14 na araw, hindi kailangang ulitin ang mga dose para sa alinmang interbensiyon.

Mga Sanggunian

FAQs: Vaccines. Philippine Department of Health. Nakuha sa https://doh.gov.ph/faqs/vaccines.

Impormasyon tungkol Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. US Centers for Disease Control and Prevention. Nakuha sa https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html.

Mga pansamantalang rekomendasyon sa  paggamit ng Pfizer–BioNTech COVID-19 vaccine, BNT162b2, nasa Emergency Use Listing. World Health Organization. Nakuha sa https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1.

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. US Centers for Disease Control and Prevention. Nakuha sa https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/index.html.

Vaccine cold chain storage. Nakuha sa https://www.facebook.com/OfficialDOHgov/posts/4092275030783718.

Basahin ang Evidence Summary: http://bit.ly/ESbiontechC19Pfizer